نتیاسرااسنتانسارنیتانی

نیرانتیارنمیست

سیشنتراینتشسراشیسنتا

اسشیناذرنشیست

Recent Projects

دنبال کردن هدف
مدلسازی سه بعدی

دنبال کردن هدف

Item page
عملی کردن یک ایده
سینما

عملی کردن یک ایده

Item page
هوشمندانه و پایدار
سینما, عکاسی

هوشمندانه و پایدار

Item page
پیچیده کردن پروژه
هنر و سبک

پیچیده کردن پروژه

Item page
مقیاس پذیر در دستگاه
سینما, هنر و سبک

مقیاس پذیر در دستگاه

Item page
بودجه بندی
عکاسی, هنر و سبک

بودجه بندی

Item page